พนักงานขายอิสระ อาชีพที่มีควาท้าทาย

พนักงานขายอิสระงานด้านการขายมีหลากหลายประเภทและเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นงานที่ท้าทายความสามารถและมีโอกาสในสายอาชีพมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นหนทางที่ดีสำหรับความก้าวหน้าในองค์การ ผู้จัดการการตลาดและผู้อำนวยการบริษัทจำนวนมากที่มาจากพนักงานขาย ตำแหน่งงานด้านการขายเป็นที่รวมของข้อมูลของผลิตภัณฑ์และลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้งานด้านการขายยังต้องการความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ การบริหารเวลา ทักษะการสื่อสาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้บริหารที่ดี จึงไม่น่าแปลกที่หลายบริษัทมักจะส่งเสริมพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร ซึ่งพนักงานขายที่เก่งอาจจะสามารถเลื่อนขึ้นสู่ระดับบริหารภายใน 3-5 ปี คุณลักษณะของงานการขายอาจสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้

พนักงานขายอิสระ มีความอิสระในงาน ในงานด้านการขายมีลักษณะของความเป็นส่วนตัว โดยพนักงานขายอิสระ จะถูกสั่งการโดยตรงค่อนข้างน้อยกว่าตำแหน่งงานอื่น โดยที่พนักงานขายแต่ละคนจะรับผิดชอบในงาน ของตนโดยให้บรรลุตามเป้าหมายการขายโดยการบริหารงานของตนเอง ความหลากหลายและความท้าทาย การที่สามารถบริหารเวลาของตนได้เป็น สิ่งที่พนักงานขายมืออาชีพชื่นชอบ เพราะพนักงานขายอิสระ สามารถทุ่มเทเวลา กำลังกายและความสามารถ ให้กับงานได้ตามที่ตนต้องการซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจได้ โอกาสก้าวหน้า หลายๆ บริษัทคาดหวังให้ผู้บริหารระดับกลางและ ระดับสูงมีประสบการณ์ด้านการขาย เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะประสบการณ์ด้านการขายจะช่วยให้ผู้บริหารได้มีความรู้เกี่ยวกับลูกค้า การค้า การแข่งขัน และบริษัทของตน ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงในหลายๆ บริษัทมักจะมาจากตำแหน่งงานขายมากกว่าตำแหน่งงานอื่นค่าตอบแทนที่น่าสนใจและรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน การขายโดยพนักงานขายอิสระ มีโอกาสสร้างความร่ำรวยและรางวัลอื่นๆ รวมถึงรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินอื่นๆ เช่น ความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงาน ความพึงพอใจที่เกิดจากการที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า หรือนำเสนอสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เป็นต้น